Đảo ngược dãy số, xâu ký tự, số… trong Python

lập trình code chuyên nghiệp

Trong Python, bạn có thể đảo ngược một dãy số bằng cách sử dụng slicing. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
reversed_numbers = numbers[::-1]
print(reversed_numbers)

Trong ví dụ này, [::-1] là một cú pháp slicing trong Python. Nó cho phép bạn chọn một phạm vi của một dãy với bước đảo ngược. Trong trường hợp này, [::-1] sẽ chọn toàn bộ dãy numbers và lấy từ cuối đến đầu với bước -1, tức là đảo ngược dãy số ban đầu.

Trong Python, bạn có thể đảo ngược một xâu ký tự bằng cách sử dụng slicing tương tự như đảo ngược dãy số. Dưới đây là một ví dụ:

string = "Hello, World!"
reversed_string = string[::-1]
print(reversed_string)

Trong ví dụ này, [::-1] được sử dụng để chọn toàn bộ xâu string và lấy từ cuối đến đầu với bước -1, do đó đảo ngược xâu ký tự ban đầu.

Để đảo ngược một số tự nhiên có n chữ số trong Python, bạn có thể chuyển số đó thành một xâu ký tự, sau đó sử dụng phép đảo ngược xâu ký tự như đã mô tả trong câu trả lời trước. Dưới đây là một ví dụ:

number = 12345
reversed_number = int(str(number)[::-1])
print(reversed_number)

Trong ví dụ này, str(number) chuyển số number thành một xâu ký tự. Tiếp theo, [::-1] được sử dụng để đảo ngược xâu ký tự đó. Cuối cùng, int() được sử dụng để chuyển xâu ký tự đảo ngược thành một số tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *