Cấu trúc điều khiển và vòng lặp trong JavaScirpt

Cấu trúc điều khiển và vòng lặp trong JavaScirpt

Cấu trúc điều khiển và vòng lặp là những khái niệm rất quan trọng trong lập trình, được sử dụng để kiểm soát thứ tự thực thi của các câu lệnh trong chương trình. Cả hai khái niệm này thường được sử dụng cùng nhau để tạo ra các chương trình phức tạp.

Các cấu trúc điều khiển trong lập trình thường được sử dụng để kiểm tra điều kiện và thực hiện các câu lệnh tương ứng với điều kiện đó. Các cấu trúc điều khiển phổ biến bao gồm if-else, switch-case, và cấu trúc try-catch. Với các cấu trúc này, người lập trình có thể kiểm soát luồng thực thi của chương trình bằng cách thực hiện các câu lệnh khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Vòng lặp là một khái niệm khác trong lập trình, được sử dụng để lặp lại một tập hợp các câu lệnh nhiều lần. Các vòng lặp phổ biến bao gồm for, while, và do-while. Với các vòng lặp này, người lập trình có thể thực hiện một tập hợp các câu lệnh nhiều lần cho đến khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.

Các cấu trúc điều khiển và vòng lặp thường được sử dụng cùng nhau để tạo ra các chương trình phức tạp. Ví dụ, người lập trình có thể sử dụng một vòng lặp để lặp lại một tập hợp các câu lệnh nhiều lần, và trong mỗi lần lặp lại, kiểm tra một điều kiện bằng cấu trúc điều khiển để quyết định xem có tiếp tục lặp lại hay không. Với cách sử dụng này, người lập trình có thể tạo ra các chương trình linh hoạt và mạnh mẽ.

Trong JavaScript, có nhiều cấu trúc điều khiển được sử dụng để kiểm soát thứ tự thực thi của các câu lệnh trong chương trình. Dưới đây là một số cấu trúc điều khiển quan trọng trong JavaScript:

Câu lệnh rẽ nhánh (if-else)

 1. Cấu trúc này kiểm tra một điều kiện và thực hiện một tập hợp các câu lệnh nếu điều kiện đúng và một tập hợp khác nếu điều kiện sai.

Ví dụ:

if (age < 18) {
 console.log("Bạn chưa đủ tuổi để xem nội dung này");
} else {
 console.log("Chào mừng bạn đến với nội dung của chúng tôi");
}

Vòng lặp (loop)

 1. Cấu trúc này cho phép lặp lại một tập hợp các câu lệnh nhiều lần, cho đến khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.

Ví dụ:

for (var i = 0; i < 10; i++) {
 console.log(i);
}

Cấu trúc switch

 1. Cấu trúc này cho phép kiểm tra một biến hoặc biểu thức với nhiều giá trị và thực hiện các câu lệnh tương ứng với giá trị đó.

Ví dụ:

switch (day) {
 case 0:
  console.log("Hôm nay là Chủ nhật");
  break;
 case 1:
  console.log("Hôm nay là thứ hai");
  break;
 case 2:
  console.log("Hôm nay là thứ ba");
  break;
 default:
  console.log("Hôm nay là một ngày bất kỳ");
}

Cấu trúc try-catch

 1. Cấu trúc này cho phép xử lý các lỗi trong chương trình bằng cách thử thực hiện một tập hợp các câu lệnh và xử lý các ngoại lệ nếu chúng xảy ra.

Ví dụ:

try {
 // Thực hiện một số thao tác có thể xảy ra lỗi ở đây
} catch (error) {
 console.log("Đã xảy ra lỗi: " + error.message);
}

Cấu trúc While loop

Vòng lặp while được sử dụng để lặp lại một tập hợp các câu lệnh cho đến khi một điều kiện nhất định được đáp ứng.

let i = 0;
while (i < 10) {
 console.log(i);
 i++;
}

Cấu trúc Do-while loop

Vòng lặp do-while cũng được sử dụng để lặp lại một tập hợp các câu lệnh, nhưng sẽ luôn được thực hiện ít nhất một lần, dù cho điều kiện không đúng.

let i = 0;
do {
 console.log(i);
 i++;
} while (i < 10);

One thought on “Cấu trúc điều khiển và vòng lặp trong JavaScirpt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *