Biến, kiểu dữ liệu và toán tử trong javascript

Biến, kiểu dữ liệu và toán tử trong javascript

Biến trong JavaScript

Biến trong JavaScript được sử dụng để lưu trữ các giá trị và dùng để đặt tên cho các giá trị đó. Để khai báo biến trong JavaScript, ta sử dụng từ khóa “var”, “let”, hoặc “const”, sau đó đặt tên biến và gán giá trị cho biến đó. Ví dụ:

var x = 10;
let y = "Hello";
const z = true;

Trong đó, biến “x” lưu trữ giá trị số nguyên 10, biến “y” lưu trữ chuỗi ký tự “Hello”, và biến “z” lưu trữ giá trị boolean true. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa “var”, “let” và “const” trong việc sử dụng và phạm vi của biến đó, ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Kiểu dữ liệu trong JavaScript

JavaScript có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, trong đó bao gồm:

 • Kiểu số: số nguyên, số thực, NaN (không phải số), Infinity (vô cực).

 • Kiểu chuỗi: chuỗi ký tự.
 • Kiểu boolean: giá trị true hoặc false.
 • Kiểu null: giá trị null.
 • Kiểu undefined: giá trị chưa được khởi tạo hoặc không có giá trị.
 • Kiểu đối tượng: đối tượng, mảng, hàm và nhiều kiểu đối tượng khác.

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến, ta sử dụng toán tử typeof. Ví dụ:

</p>
let x = 10;
let y = "Hello";
let z = true;

console.log(typeof x); // "number"
console.log(typeof y); // "string"
console.log(typeof z); // "boolean"

<p>

Toán tử trong JavaScript

JavaScript có nhiều toán tử khác nhau, trong đó bao gồm:

Toán tử số học

 • +: Phép cộng
 • -: Phép trừ
 • *: Phép nhân
 • /: Phép chia
 • %: Phép lấy phần dư
 • ++: Tăng giá trị của biến lên 1 đơn vị
 • --: Giảm giá trị của biến xuống 1 đơn vị

Ví dụ:

</p>
let x = 5;
let y = 3;

console.log(x + y); // 8
console.log(x - y); // 2
console.log(x * y); // 15
console.log(x / y); // 1.6666666666666667
console.log(x % y); // 2 (lấy phần dư)

<p>

Toán tử gán giá trị

 • =: Gán giá trị
 • +=: Cộng và gán giá trị
 • -=: Trừ và gán giá trị
 • *=: Nhân và gán giá trị
 • /=: Chia và gán giá trị
 • %=: Lấy phần dư và gán giá trị

Ví dụ:

</p>
let x = 10;

x += 5; // tương đương với x = x + 5;
console.log(x); // 15

x -= 3; // tương đương với x = x - 3;
console.log(x); // 12

x *= 2; // tương đương với x = x * 2;
console.log(x); // 24

x /= 3; // tương đương với x = x / 3;
console.log(x); // 8

x %= 5; // tương đương với x = x % 5;
console.log(x); // 3

<p>

Toán tử so sánh

 • ==: So sánh giá trị
 • ===: So sánh giá trị và kiểu dữ liệu
 • !=: Không bằng
 • !==: Không bằng giá trị hoặc kiểu dữ liệu
 • <: Nhỏ hơn
 • >: Lớn hơn
 • <=: Nhỏ hơn hoặc bằng
 • >=: Lớn hơn hoặc bằng

Ví dụ:

</p>
let x = 5;
let y = "5";

console.log(x == y); // true (so sánh giá trị, không quan tâm đến kiểu dữ liệu)
console.log(x === y); // false (so sánh giá trị và kiểu dữ liệu)
console.log(x != y); // false
console.log(x !== y); // true
console.log(x < 10); // true
console.log(x > 3); // true
console.log(x <= 5); // true
console.log(x >= 5); // true

<p>

Toán tử logic

 • &&: Phép AND logic
 • ||: Phép OR logic
 • !: Phép NOT logic

Ví dụ về toán tử AND:

</p>
let a = 5;
let b = 10;
let c = 7;

console.log(a > 0 && b > 0); // true
console.log(a > 0 && c < 0); // false
console.log(b > 0 && c > 0); // true

<p>

Ví dụ về toán tử OR:

</p>
let a = 5;
let b = 10;
let c = -2;

console.log(a > 0 || b < 0); // true
console.log(a < 0 || c < 0); // true
console.log(b < 0 || c < 0); // false

<p>

Ví dụ về toán tử NOT

</p>
let a = 5;
let b = 10;
let c = -2;

console.log(!(a > 0)); // false
console.log(!(b < 0)); // true
console.log(!(c < 0)); // false

<p>

Ví dụ Kết hợp toán tử logic với toán tử ba ngôi:

</p>
let a = -5;

let result = (a > 0) ? "Positive" : "Negative";
console.log(result); // Negative

<p>

Chú ý: toán tử ba ngôi là một phép toán đặc biệt có dạng condition ? value1 : value2, trong đó condition là biểu thức điều kiện, value1value2 là giá trị trả về tương ứng với kết quả đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *