Bài toán Số phản nguyên tố

Học sinh phấn khởi lập trình

Bài toán –  Số phản nguyên tố

Một số n gọi là số phản nguyên tố nếu số ước số của nó là nhiều nhất trong n số tự nhiên đầu tiên. Cho số K (K <= 2 tỷ). Hãy ghi ra số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng K.

Dữ liệu vào trong file PNT.INP nội dung gồm:

– Dòng đầu tiên là số M (1 < M <= 100) – số các số cần tìm số phản nguyên tố lớn nhất của nó;

– M dòng tiếp theo lần lượt là các số K1, K2, K3, …, KM;

Dữ liệu ra trong file PNT.OUT gồm M dòng: dòng thứ i là số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng Ki.

Ví dụ:

PNT.INP

1

1000

PNT.OUT

840

Thuật toán

Để giải bài toán này, ta cần tìm cách kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không, và sau đó tìm số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng K.

Cách kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không có thể thực hiện bằng cách duyệt qua các ước số của n từ 2 đến căn bậc hai của n. Nếu n không chia hết cho bất kỳ ước số nào trong đoạn này thì n là số nguyên tố.

Để tìm số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng K, ta cần duyệt qua các số từ K-1 về 2, kiểm tra từng số đó có phải là số phản nguyên tố hay không bằng cách sử dụng thuật toán kiểm tra số nguyên tố đã đề cập ở trên. Khi tìm được một số phản nguyên tố, ta có thể dừng vòng lặp và in ra kết quả.

Cài đặt bài toán với Python

import math

# Hàm kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không
def is_prime(n):
  if n < 2:
    return False
  for i in range(2, int(math.sqrt(n))+1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

# Đọc dữ liệu vào từ file PNT.INP
with open('PNT.INP', 'r') as f:
  m = int(f.readline().strip())
  k_values = [int(f.readline().strip()) for i in range(m)]

# Tìm số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng từng giá trị trong k_values
for k in k_values:
  for n in range(k-1, 1, -1):
    if is_prime(n) and k % n == 0:
      print(n)
      break

# Ghi kết quả ra file PNT.OUT
with open('PNT.OUT', 'w') as f:
  for k in k_values:
    for n in range(k-1, 1, -1):
      if is_prime(n) and k % n == 0:
        f.write(str(n) + '\n')
        break

Cài đặt bài toán với C++

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>

using namespace std;

// Hàm kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không
bool is_prime(int n) {
  if (n < 2) {
    return false;
  }
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

int main() {
  int m, k;
  ifstream fin("PNT.INP");
  ofstream fout("PNT.OUT");

  fin >> m;

  for (int i = 0; i < m; i++) {
    fin >> k;
    for (int n = k - 1; n > 1; n--) {
      if (is_prime(n) && k % n == 0) {
        fout << n << endl;
        break;
      }
    }
  }

  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *