Bài toán Số chung lớn nhất

Nhóm học lập trình

Bài toán – Số chung lớn nhất

Cho 2 xâu:

     X = x1x2..xM. (Với xi là các kí tự số từ ‘0’ đến ‘9’)

     Y = y1y2..yN.( Với yi là các kí tự số từ ‘0’ đến ‘9’)

(M, N <= 250)

Ta gọi: Z = z1z2..zk là xâu chung của 2 xâu X, Y nếu xâu Z nhận đ­ợc từ xâu X bằng cách xoá đi một số kí tự và cũng nhận được từ xâu Y bằng cách xoá đi một số kí tự.

Yêu cầu: Tìm một xâu chung của 2 xâu X, Y sao cho xâu nhận được tạo thành một số lớn nhất có thể được.

Dữ liệu vào file: String.inp

Gồm 2 dòng, dòng 1 là xâu X, dòng 2 là xâu Y.

Kết quả ra file: String.out

Gồm 1 dòng duy nhất là số lớn nhất có thể nhận được.

Ví dụ:

String.inp

String.out

19012304 034012

34

 

Thuật toán

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng kỹ thuật động programming (DP).

Gọi f[i][j] là độ dài của xâu chung lớn nhất của hai xâu con X[1..i] và Y[1..j]. Ta có thể tính được f[i][j] bằng cách xét hai trường hợp:

 • Nếu X[i] = Y[j], tức là ký tự cuối cùng của X và Y là giống nhau, ta có thể thêm ký tự đó vào xâu chung, và tính độ dài xâu chung của hai xâu con X[1..i-1] và Y[1..j-1] bằng cách lấy giá trị f[i-1][j-1] và cộng thêm 1.

 • Nếu X[i] != Y[j], ta phải quyết định bỏ đi ký tự cuối cùng của X hoặc Y, để có được xâu chung lớn nhất. Ta có thể tính độ dài xâu chung của hai xâu con X[1..i-1] và Y[1..j] bằng cách lấy giá trị f[i-1][j], hoặc tính độ dài xâu chung của hai xâu con X[1..i] và Y[1..j-1] bằng cách lấy giá trị f[i][j-1]. Xâu chung lớn nhất của hai xâu con này sẽ là kết quả.

Cuối cùng, đáp án của bài toán là f[M][N].

Độ phức tạp của thuật toán này là O(MN), vì ta cần tính giá trị của mọi f[i][j]. Vì M và N không quá lớn, nên thuật toán này có thể chạy trong thời gian chấp nhận được.

Cài đặt bài toán với Python

def solve(X, Y):
  n = len(X)
  m = len(Y)

  f = [[0] * (m+1) for _ in range(n+1)]

  for i in range(1, n+1):
    for j in range(1, m+1):
      if X[i-1] == Y[j-1]:
        f[i][j] = f[i-1][j-1] + 1
      else:
        f[i][j] = max(f[i-1][j], f[i][j-1])

  return f[n][m]


with open("String.inp", "r") as f:
  X = f.readline().strip()
  Y = f.readline().strip()

result = solve(X, Y)

with open("String.out", "w") as f:
  f.write(str(result))

Cài đặt bài toán với C++

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

int solve(string X, string Y) {
  int n = X.length();
  int m = Y.length();

  int f[n+1][m+1];

  for (int i = 0; i <= n; i++) {
    for (int j = 0; j <= m; j++) {
      if (i == 0 || j == 0) {
        f[i][j] = 0;
      } else if (X[i-1] == Y[j-1]) {
        f[i][j] = f[i-1][j-1] + 1;
      } else {
        f[i][j] = max(f[i-1][j], f[i][j-1]);
      }
    }
  }

  return f[n][m];
}

int main() {
  string X, Y;
  ifstream fin("String.inp");
  fin >> X >> Y;
  fin.close();

  int result = solve(X, Y);

  ofstream fout("String.out");
  fout << result << endl;
  fout.close();

  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *