Bài toán N-Queen trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán N-Queen là bài toán đặt N quân hậu lên một bàn cờ NxN sao cho không có hai quân hậu nào đang ở cùng một hàng, cột hoặc đường chéo. Trong Pascal, ta có thể giải quyết bài toán này bằng thuật toán quay lui.

Dưới đây là mã của thuật toán quay lui giải bài toán N-Queen trong Pascal:

procedure NQueen(row: Integer; var count: Integer; board: array of Integer);
var
 i, j: Integer;
 N: Integer;
 ok: Boolean;

begin
 N := Length(board);
 if row = N then
 begin
  Inc(count);
  WriteLn('Solution ', count, ':');
  for i := 0 to N - 1 do
  begin
   for j := 0 to N - 1 do
   begin
    if board[i] = j then Write('Q ')
    else Write('. ');
   end;
   WriteLn;
  end;
 end
 else
 begin
  for i := 0 to N - 1 do
  begin
   ok := True;
   for j := 0 to row - 1 do
   begin
    if (board[j] = i) or (Abs(board[j] - i) = row - j) then
    begin
     ok := False;
     Break;
    end;
   end;
   if ok then
   begin
    board[row] := i;
    NQueen(row + 1, count, board);
   end;
  end;
 end;
end;

Trong đó, biến row là số hàng hiện tại đang xét, biến count là số lượng giải pháp tìm được, và board là một mảng chứa vị trí của các quân hậu.

Thuật toán sử dụng đệ quy để thử tất cả các cách đặt quân hậu trên bàn cờ. Đối với mỗi hàng, ta duyệt qua tất cả các cột có thể đặt quân hậu. Nếu việc đặt quân hậu vào cột đó không làm xung đột với các quân hậu trước đó, ta đặt quân hậu vào vị trí đó và tiếp tục đệ quy đến hàng tiếp theo. Nếu không có cột nào thỏa mãn, ta quay lại và thử các cột khác.

Khi duyệt đến hàng cuối cùng mà không có xung đột nào xảy ra, ta tăng biến count lên một và in ra giải pháp.

Dưới đây là cài đặt của thuật toán N-Queen trong Pascal với ví dụ N=4:

program NQueenExample;

const
 N = 4;

var
 count: Integer;
 board: array[0..N-1] of Integer;

procedure NQueen(row: Integer; var count: Integer; board: array of Integer);
var
 i, j: Integer;
 ok: Boolean;

begin
 if row = N then
 begin
  Inc(count);
  WriteLn('Solution ', count, ':');
  for i := 0 to N - 1 do
  begin
   for j := 0 to N - 1 do
   begin
    if board[i] = j then Write('Q ')
    else Write('. ');
   end;
   WriteLn;
  end;
 end
 else
 begin
  for i := 0 to N - 1 do
  begin
   ok := True;
   for j := 0 to row - 1 do
   begin
    if (board[j] = i) or (Abs(board[j] - i) = row - j) then
    begin
     ok := False;
     Break;
    end;
   end;
   if ok then
   begin
    board[row] := i;
    NQueen(row + 1, count, board);
   end;
  end;
 end;
end;

begin
 count := 0;
 NQueen(0, count, board);
 if count = 0 then WriteLn('No solutions');
 ReadLn;
end.

Kết quả khi chạy chương trình là:

Solution 1:
. Q . .
. . . Q
Q . . .
. . Q .

Solution 2:
. . Q .
Q . . .
. . . Q
. Q . .


Chương trình sẽ in ra hai giải pháp của bài toán N-Queen với bàn cờ có kích thước 4×4.

One thought on “Bài toán N-Queen trong Pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *