Thuật toán quicksort với Pascal

Lập trình Pascal

Thuật toán Quicksort

Thuật toán quicksort sắp xếp một mảng bằng cách chọn một phần tử làm giá trị chốt (pivot) và phân chia mảng thành hai phần, sao cho các phần tử bên trái pivot đều nhỏ hơn hoặc bằng pivot, các phần tử bên phải pivot đều lớn hơn hoặc bằng pivot, sau đó sắp xếp các phần tử bên trái và bên phải pivot đệ quy. Quá trình đệ quy được thực hiện đến khi các phần tử con chỉ còn một phần tử hoặc không còn phần tử nào để sắp xếp.

Cài đặt thuật toán Quicksort với Pascal

procedure quicksort(var arr: array of integer; left, right: integer);
var
 i, j, pivot, temp: integer;
begin
 i := left;
 j := right;
 pivot := arr[left + (right - left) div 2];
 while i <= j do
 begin
  while arr[i] < pivot do
   i := i + 1;
  while arr[j] > pivot do
   j := j - 1;
  if i <= j then
  begin
   temp := arr[i];
   arr[i] := arr[j];
   arr[j] := temp;
   i := i + 1;
   j := j - 1;
  end;
 end;
 if left < j then
  quicksort(arr, left, j);
 if i < right then
  quicksort(arr, i, right);
end;

Cài đặt thuật toán Quicksort với một ví dụ cụ thể

program QuicksortExample;

type
 TIntArray = array of Integer;

procedure QuickSort(var arr: TIntArray; left, right: Integer);
var
 i, j, pivot, temp: Integer;
begin
 i := left;
 j := right;
 pivot := arr[left + (right - left) div 2];
 while i <= j do
 begin
  while arr[i] < pivot do
   i := i + 1;
  while arr[j] > pivot do
   j := j - 1;
  if i <= j then
  begin
   temp := arr[i];
   arr[i] := arr[j];
   arr[j] := temp;
   i := i + 1;
   j := j - 1;
  end;
 end;
 if left < j then
  QuickSort(arr, left, j);
 if i < right then
  QuickSort(arr, i, right);
end;

procedure PrintArray(const arr: TIntArray);
var
 i: Integer;
begin
 for i := Low(arr) to High(arr) do
  Write(arr[i], ' ');
 Writeln;
end;

var
 arr: TIntArray;
 i: Integer;
begin
 SetLength(arr, 10);
 arr[0] := 5;
 arr[1] := 2;
 arr[2] := 9;
 arr[3] := 3;
 arr[4] := 7;
 arr[5] := 8;
 arr[6] := 1;
 arr[7] := 6;
 arr[8] := 4;
 arr[9] := 0;

 Writeln('Before sorting:');
 PrintArray(arr);

 QuickSort(arr, Low(arr), High(arr));

 Writeln('After sorting:');
 PrintArray(arr);

 Readln;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *