Bài toán con ốc sên leo cây

Lập trình C++

Bài toán. Con ốc sên đang ở gốc một cái cây cao v mét tính từ gốc. Ốc sên muốn bò lên ngọn cây để ăn những lá non trên đó. Ban ngày ốc sên bò được a mét lên trên, nhưng ban đêm khi ngủ nó bị trôi xuống b mét.

Yêu cầu: Cho các số nguyên v, a, b (1 <= b < a <= v <= 109). Hãy xác định số ngày cần thiết để ốc sên lên tới ngọn cây. Ví dụ: 

MERSENNE.INP

MERSENNE.OUT

2 1 5

4

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  freopen("OCSEN.INP","r",stdin);
  freopen("OCSEN.OUT","w",stdout);
  long a, b, v;
  cin >> a>> b >> v;
  if (a==v) cout << 1;
  else
  {
    if ((v-b)%(a-b)==0)
      cout<<(v-b)/(a-b);
    else cout<<(v-b)/(a-b)+1;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *