Tìm một số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của k bằng n

Lập trình C++

Bài toán. Tìm một số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của k bằng n (k, n là 2 số nguyên dương). Ví dụ: 

TIMSO.INP

TIMSO.OUT

72

89

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TIMSO.INP","r",stdin);
  freopen("TIMSO.OUT","w",stdout);
  int n, a = 0;
  cin >> n;
  for(int i = 9; i > 1; i--) {
    while(n % i == 0 && n > 1) {
      a = a*10 + i;
      n = n/i;
    }
  }
  int b = 0;
  while(a > 0)
  {
    int tmp = a % 10;
    b = b * 10 + tmp;
    a = a / 10;
  }
  if(n > 1)
    cout << -1;
  else
    cout << b;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *