Bài 5. Sql Server (tạo database, table, relations, stored procedure)

Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện các kỹ năng cơ bản trong Sql Server như tạo Database, table, Relations, stored procedure,… để chuẩn bị cho việc lập trình CSDL sẽ được thực hiện trên Console và Windows Form.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *