Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện các kỹ năng cơ bản trong Sql Server như tạo Database, table, Relations, stored procedure,… để chuẩn bị cho việc lập trình CSDL sẽ được thực hiện trên Console và Windows Form.