Xóa các phần tử trùng nhau một dãy số trong Python

Để xóa các phần tử trùng nhau trong một dãy số trong Python, bạn có thể sử dụng các phương pháp như tạo một danh sách mới chỉ chứa các phần tử duy nhất, sử dụng tập hợp (set), hoặc sử dụng module collections.Counter.

Dưới đây là các cách thực hiện điều đó:

1. Sử dụng danh sách mới:

def remove_duplicates(nums):
  result = []
  for num in nums:
    if num not in result:
      result.append(num)
  return result

# Sử dụng hàm remove_duplicates
numbers = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 6]
unique_numbers = remove_duplicates(numbers)
print(unique_numbers) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

2. Sử dụng tập hợp (set):

def remove_duplicates(nums):
  return list(set(nums))

# Sử dụng hàm remove_duplicates
numbers = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 6]
unique_numbers = remove_duplicates(numbers)
print(unique_numbers) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

3. Sử dụng module collections.Counter:

from collections import Counter

def remove_duplicates(nums):
  counter = Counter(nums)
  return list(counter.keys())

# Sử dụng hàm remove_duplicates
numbers = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 6]
unique_numbers = remove_duplicates(numbers)
print(unique_numbers) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Cả ba phương pháp đều sẽ loại bỏ các phần tử trùng nhau trong dãy số và trả về một danh sách chứa các phần tử duy nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *