Tìm kiếm tuần tự trong Pascal

Lập trình Pascal

Trong Pascal, ta có thể sử dụng cấu trúc lặp while hoặc for để thực hiện tìm kiếm tuần tự trên một mảng.

Ví dụ, giả sử ta muốn tìm kiếm một giá trị x trong một mảng a có n phần tử:

var
 a: array[1..100] of Integer;
 n, x, i: Integer;
 found: Boolean;
begin
 { nhập giá trị cho mảng a và x }
 writeln('Nhap so phan tu cua mang: ');
 readln(n);
 writeln('Nhap gia tri can tim kiem: ');
 readln(x);
 for i := 1 to n do
 begin
  if a[i] = x then
  begin
   found := True;
   writeln('Tim thay gia tri ', x, ' tai vi tri ', i);
   break;
  end;
 end;
 if not found then
  writeln('Khong tim thay gia tri ', x);
end.

Trong ví dụ này, ta sử dụng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử trong mảng a và kiểm tra xem giá trị của phần tử đó có bằng với giá trị x không. Nếu tìm thấy giá trị x, ta đặt biến found là True, xuất thông báo kết quả và thoát khỏi vòng lặp. Nếu không tìm thấy giá trị x, ta sẽ xuất thông báo không tìm thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *