Tìm dãy số Fibonacci trong Java

Lập trình Java

Dãy số Fibonacci là một chuỗi các số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Để tìm dãy số Fibonacci trong Java, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp hoặc đệ quy.

 1. Sử dụng vòng lặp:
public static void main(String[] args) {
  int n = 10; // số lượng phần tử cần tìm
  int a = 0, b = 1, c;
  
  System.out.print(a + " " + b);

  for (int i = 2; i < n; i++) {
    c = a + b;
    System.out.print(" " + c);
    a = b;
    b = c;
  }
}

Trong đoạn code trên, ta khởi tạo hai số đầu tiên là 0 và 1. Sau đó sử dụng vòng lặp for để tính và in ra n số Fibonacci tiếp theo.

 1. Sử dụng đệ quy:
public static int fibonacci(int n) {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return n;
  } else {
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
  }
}

public static void main(String[] args) {
  int n = 10; // số lượng phần tử cần tìm

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.print(fibonacci(i) + " ");
  }
}

Trong đoạn code trên, ta sử dụng phương thức đệ quy để tính toán số Fibonacci tại vị trí n. Nếu n = 0 hoặc n = 1, ta trả về n. Nếu không, ta sẽ tính số Fibonacci tại vị trí n-1 và n-2, rồi cộng lại với nhau.

Sau đó, trong hàm main, ta sử dụng vòng lặp for để in ra n số Fibonacci đầu tiên.

Dưới đây là đoạn code Java để tìm dãy số Fibonacci từ 1 đến n:

import java.util.Scanner;

public class FibonacciExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Nhập vào số n từ người dùng
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số n: ");
    int n = input.nextInt();

    // Tìm dãy Fibonacci từ 1 đến n
    int fib1 = 0, fib2 = 1, fib3;
    System.out.print("Dãy Fibonacci từ 1 đến " + n + ": ");
    System.out.print(fib1 + " " + fib2 + " ");
    for (int i = 2; i < n; i++) {
      fib3 = fib1 + fib2;
      System.out.print(fib3 + " ");
      fib1 = fib2;
      fib2 = fib3;
    }
  }
}

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập vào số n và sau đó chương trình sẽ tìm và in ra dãy Fibonacci từ 1 đến n. Ví dụ, nếu người dùng nhập vào số 10, chương trình sẽ in ra dãy số Fibonacci từ 1 đến 10 như sau:

Nhập vào số n: 10
Dãy Fibonacci từ 1 đến 10: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *