Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình JavaTìm dãy số Fibonacci trong Java

Tìm dãy số Fibonacci trong Java

Dãy số Fibonacci là một chuỗi các số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Để tìm dãy số Fibonacci trong Java, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp hoặc đệ quy.

 1. Sử dụng vòng lặp:
public static void main(String[] args) {
  int n = 10; // số lượng phần tử cần tìm
  int a = 0, b = 1, c;
  
  System.out.print(a + " " + b);

  for (int i = 2; i < n; i++) {
    c = a + b;
    System.out.print(" " + c);
    a = b;
    b = c;
  }
}

Trong đoạn code trên, ta khởi tạo hai số đầu tiên là 0 và 1. Sau đó sử dụng vòng lặp for để tính và in ra n số Fibonacci tiếp theo.

 1. Sử dụng đệ quy:
public static int fibonacci(int n) {
  if (n == 0 || n == 1) {
    return n;
  } else {
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
  }
}

public static void main(String[] args) {
  int n = 10; // số lượng phần tử cần tìm

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    System.out.print(fibonacci(i) + " ");
  }
}

Trong đoạn code trên, ta sử dụng phương thức đệ quy để tính toán số Fibonacci tại vị trí n. Nếu n = 0 hoặc n = 1, ta trả về n. Nếu không, ta sẽ tính số Fibonacci tại vị trí n-1 và n-2, rồi cộng lại với nhau.

Sau đó, trong hàm main, ta sử dụng vòng lặp for để in ra n số Fibonacci đầu tiên.

Dưới đây là đoạn code Java để tìm dãy số Fibonacci từ 1 đến n:

import java.util.Scanner;

public class FibonacciExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Nhập vào số n từ người dùng
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số n: ");
    int n = input.nextInt();

    // Tìm dãy Fibonacci từ 1 đến n
    int fib1 = 0, fib2 = 1, fib3;
    System.out.print("Dãy Fibonacci từ 1 đến " + n + ": ");
    System.out.print(fib1 + " " + fib2 + " ");
    for (int i = 2; i < n; i++) {
      fib3 = fib1 + fib2;
      System.out.print(fib3 + " ");
      fib1 = fib2;
      fib2 = fib3;
    }
  }
}

Khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập vào số n và sau đó chương trình sẽ tìm và in ra dãy Fibonacci từ 1 đến n. Ví dụ, nếu người dùng nhập vào số 10, chương trình sẽ in ra dãy số Fibonacci từ 1 đến 10 như sau:

Nhập vào số n: 10
Dãy Fibonacci từ 1 đến 10: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN