Thuật toán đệ quy trong Python

Khái niệm

Thuật toán đệ quy là một phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các hàm đệ quy để phân tích và giải quyết các vấn đề lớn hơn thành các vấn đề nhỏ hơn. Các hàm đệ quy được gọi là các hàm có thể gọi lại chính nó để giải quyết vấn đề cụ thể.

Các bước thực hiện thuật toán đệ quy

 1. ặt điều kiện dừng (base case) để chương trình biết khi nào dừng lại.
 2. Đưa vấn đề cần giải quyết về dạng nhỏ hơn.
 3. Sử dụng hàm đệ quy để giải quyết các vấn đề nhỏ hơn.
 4. Kết hợp kết quả của các vấn đề nhỏ hơn để giải quyết vấn đề ban đầu.

Cài đặt thuật toán đệ quy

function factorial(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)

Trong đoạn mã này, hàm factorial() tính giai thừa của một số nguyên dương bằng cách sử dụng đệ quy. Điều kiện dừng ở đây là nếu n bằng 0, thì hàm sẽ trả về giá trị 1. Nếu không, hàm sẽ trả về tích của n và giai thừa của n-1, được tính bằng cách gọi lại chính nó với đối số n-1.

Bài tập thực hành

Dưới đây là 20 dạng bài tập thường được sử dụng giúp các bạn thực hành về thuật toán đệ quy:

 1. Tính tổng các số từ 1 đến n.
 2. Tính tích các số từ 1 đến n.
 3. Tính giai thừa của một số nguyên dương.
 4. Tìm số fibonacci thứ n.
 5. Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương.
 6. Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương.
 7. Tìm số đảo ngược của một số nguyên dương.
 8. Tìm số lượng chữ số của một số nguyên dương.
 9. Tìm số chữ số lớn nhất của một số nguyên dương.
 10. Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương.
 11. Tính tích các chữ số của một số nguyên dương.
 12. Kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.
 13. Sắp xếp một mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 14. Tìm kiếm phần tử trong một mảng.
 15. Tìm số lần xuất hiện của một phần tử trong một mảng.
 16. Tìm tất cả các hoán vị của một chuỗi ký tự.
 17. Tính tổ hợp và tổ hợp lặp của một số nguyên.
 18. Tìm dãy con tăng dài nhất của một mảng.
 19. Tìm dãy con lớn nhất của một mảng.
 20. Kiểm tra xem hai chuỗi ký tự có phải là anagram hay không.

Những ưu điểm và tồn tại của Thuật toán đệ quy

Thuật toán đệ quy là một phương pháp giải quyết vấn đề trong lập trình, cho phép lặp lại các thao tác trên chính dữ liệu đầu vào của nó. Thuật toán đệ quy rất hữu ích trong lập trình vì nó giúp đơn giản hóa các bài toán phức tạp thành các bài toán đơn giản hơn, dễ hiểu và dễ giải quyết hơn. Có một số ưu điểm của thuật toán đệ quy trong lập trình:

 1. Giúp đơn giản hóa vấn đề: Thuật toán đệ quy cho phép chia bài toán thành các bài toán con nhỏ hơn, dễ hiểu hơn và dễ giải quyết hơn. Điều này giúp đơn giản hóa vấn đề và giúp lập trình viên tập trung vào từng bước nhỏ trong quá trình giải quyết vấn đề.

 2. Dễ hiểu: Thuật toán đệ quy thường rất dễ hiểu và có tính logic cao, cho phép lập trình viên dễ dàng giải quyết các vấn đề phức tạp.

 3. Có tính tái sử dụng cao: Một thuật toán đệ quy có thể được sử dụng trong nhiều bài toán khác nhau, điều này giúp tăng tính tái sử dụng của mã nguồn và giảm thời gian phát triển.

Tuy nhiên, thuật toán đệ quy cũng có một số hạn chế, bao gồm:

 1. Tốc độ thực thi chậm hơn so với thuật toán lặp: Do đệ quy thường phải gọi lại chính nó nhiều lần, vì vậy nó có thể chậm hơn so với các thuật toán lặp.

 2. Có thể gây ra vấn đề stack overflow: Nếu sử dụng đệ quy một cách vô tội vạ, có thể gây ra vấn đề stack overflow, khiến chương trình bị treo hoặc gây ra lỗi.

Tóm lại, thuật toán đệ quy là một phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả trong lập trình, cho phép lập trình viên giải quyết các vấn đề phức tạp một cách đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, lập trình viên cần cẩn thận sử dụng đệ quy để tránh gây ra các vấn đề như stack overflow./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *