Thuật toán đệ quy trong java

Lập trình Java

Thuật toán đệ quy trong Java là một phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách giải quyết các bài toán con nhỏ hơn, tương tự như chia để trị (divide and conquer). Thuật toán đệ quy thường được triển khai bằng cách sử dụng hàm đệ quy, trong đó hàm gọi chính nó để giải quyết các bài toán con.

Ví dụ về thuật toán đệ quy trong Java để tính giai thừa của một số nguyên dương n:

public class RecursionExample {
  public static void main(String[] args) {
   int n = 5;
   int result = factorial(n);
   
   System.out.println("Giai thừa của " + n + " là " + result);
  }
  
  public static int factorial(int n) {
   if(n == 1) {
     return 1;
   } else {
     return n * factorial(n-1);
   }
  }
}

Trong ví dụ này, hàm factorial được sử dụng để tính giai thừa của một số nguyên dương n bằng cách sử dụng thuật toán đệ quy. Nếu giá trị n là 1, hàm trả về 1. Ngược lại, hàm tính giai thừa của n bằng cách nhân n với giá trị giai thừa của n-1.

Các ví dụ khác về thuật toán đệ quy trong Java có thể bao gồm thuật toán sắp xếp merge sort, thuật toán tìm kiếm nhị phân, hoặc thuật toán sinh toàn bộ tập con của một tập hợp. Các bài toán này chúng tôi sẽ dần đề cập và gửi tới các bạn./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *