Tạo dãy số ngẫu nhiên trong Python

Lập trình Python

Việc tạo dãy số ngẫu nhiên góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng các bản test cho các đề thi học sinh giỏi phần lập trình. Dưới đây là cách bạn có thể tạo ra điều đó:

Bài toán 1. Tạo một dãy số nguyên ngẫu nhiên từ n phần tử ghi vào file Nhap.INP với yêu cầu:

– Dòng thứ nhất ghi số lượng phần tử của dãy số n

– Dòng thứ hai ghi dãy số, mỗi số cách nhau một dấu cách

 

import random

# Tạo số lượng phần tử ngẫu nhiên trong khoảng
n = random.randint(3, 50)

# Tạo dãy số nguyên ngẫu nhiên (bạn có thể tùy biến)
sequence = [random.randint(100, 1000) for _ in range(n)]

# Ghi số lượng phần tử vào file Nhap.INP
with open("Nhap.INP", "w") as file:
    file.write(str(n) + "\n")

# Ghi dãy số vào file Nhap.INP
with open("Nhap.INP", "a") as file:
    file.write(" ".join(map(str, sequence)))

print(f"Đã tạo và ghi dãy số có {n} phần tử vào file Nhap.INP.")

Bài toán 2. Tạo một dãy số nguyên ngẫu nhiên từ n phần tử. Yêu cầu: In ra màn hình
– Dòng thứ nhất ghi số lượng phần tử của dãy số vừa tạo
– Dòng thứ hai: Ghi ra dãy số, mỗi số cách nhau một dấu cách

import random

# Nhập số lượng phần tử n từ người dùng
n = int(input("Nhập số lượng phần tử của dãy số: "))

# Tạo dãy số nguyên ngẫu nhiên
sequence = [random.randint(1, 1000) for _ in range(n)]

# In số lượng phần tử của dãy số
print(f"Số lượng phần tử của dãy số: {n}")

# In dãy số, mỗi số cách nhau bằng một dấu cách
print("Dãy số:", " ".join(map(str, sequence)))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *