Một số hàm xử lý chuỗi (string) trong C++

Lập trình C++

Trong C++, bạn có thể tạo ra một đối tượng string để lưu trữ chuỗi ký tự. Không giống mảng ký tự, đối tượng string không có kích thước cố định và có thể mở rộng nếu cần.

Đối tượng string được tạo bởi lớp string trong thư viện #include <string>.

Cú pháp: string <tên_đối_tượng>

Thư viện <string> rất nhiều hàm cho phép xử lý chuỗi. Ví dụ: tìm chiều dài chuỗi, so sánh hai chuỗi, tìm kiếm/rút trích chuỗi con, nối chuỗi,…

Hàm s.length()

Trả về số lượng ký tự trong string s.

Hàm s.substr(x, y)

Rút trích một chuỗi con với chiều dài y bắt đầu tại vị trí x. Nếu không có y, một chuỗi con từ vị trí x tới cuối chuỗi sẽ được rút trích.

Hàm s.find(r)

Kiểm tra chuỗi string r có xuất hiện trong chuỗi s hay không. Nếu có thì trả về vị trí bắt đầu xuất hiện chuỗi r trong chuỗi s.

Hàm s.erase(x, n)

Xóa n ký tự bắt đầu tại vị trí x.

Hàm s.replace(x, n, str)

Thay thế n ký tự tại vị trí bắt đầu là x bằng chuỗi str. Lưu ý: chiều dài của str có thể lớn hơn n.

Hàm s1.compare(s2)

So sánh chuỗi s1 với s2. Giá trị trả về là -1 nếu s1 < s2, bằng 0 nếu s1 == s2, là nếu s1 > s2.

Hàm s1.swap(s2)

Hoán đổi nội dung hai chuỗi.

Hàm s1.insert(index, s2)

Thêm chuỗi s2 vào s1 sau vị trí index.

Xét ví dụ dưới đây về một số hàm trong thư viện string:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main () {
  char chuoi1[10] = "Hello";
  char chuoi2[10] = "Christmas";
  char chuoi3[10];
  int len ;

  // sao chep chuoi1 vao trong chuoi3
  strcpy( chuoi3, chuoi1);
  cout << "strcpy( chuoi3, chuoi1) : " << chuoi3 << endl;

  // noi hai chuoi: chuoi1 va chuoi2
  strcat( chuoi1, chuoi2);
  cout << "strcat( chuoi1, chuoi2): " << chuoi1 << endl;

  // tong do dai cua chuoi1 mot sau khi thuc hien noi chuoi
  len = strlen(chuoi1);
  cout << "Dung ham strlen(chuoi1) de tinh do dai chuoi1: " << len << endl;

  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *