Liệt kê các Số nguyên tố thuận nghịch trong Python

lập trình chuyên nghiệp

Để liệt kê tất cả các số nguyên tố thuận nghịch nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương nào đó, ta có thể thực hiện các bước sau:

 1. Xác định một hàm để kiểm tra một số có phải số nguyên tố hay không. Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
 2. Xác định một hàm để kiểm tra một số có phải số thuận nghịch hay không. Số thuận nghịch là số đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái đều giống nhau.
 3. Sử dụng hai hàm trên để liệt kê tất cả các số nguyên tố thuận nghịch nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên dương cho trước.

Dưới đây là một đoạn mã Python minh họa để thực hiện các bước trên:

def is_prime(n):
  if n < 2:
    return False
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

def is_palindrome(n):
  return str(n) == str(n)[::-1]

def list_palindrome_primes(n):
  palindrome_primes = []
  for i in range(2, n + 1):
    if is_prime(i) and is_palindrome(i):
      palindrome_primes.append(i)
  return palindrome_primes

# Liệt kê tất cả các số nguyên tố thuận nghịch nhỏ hơn hoặc bằng 100
result = list_palindrome_primes(100)
print(result)

Đầu ra sẽ là danh sách các số nguyên tố thuận nghịch nhỏ hơn hoặc bằng 100: [2, 3, 5, 7, 11, 101]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *