Kiểm tra xem một số nguyên có phải là số hoàn hảo hay không trong Java

Dưới đây là một ví dụ về cách kiểm tra xem một số nguyên có phải là số hoàn hảo hay không trong Java:

public class SoHoanHao {

  public static void main(String[] args) {
    int n = 28;
    boolean ketQua = kiemTraSoHoanHao(n);
    if (ketQua) {
      System.out.println(n + " la so hoan hao");
    } else {
      System.out.println(n + " khong phai la so hoan hao");
    }
  }

  public static boolean kiemTraSoHoanHao(int n) {
    int tong = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (n % i == 0) {
        tong += i;
      }
    }
    if (tong == n) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}

Trong ví dụ này, ta sử dụng hàm kiemTraSoHoanHao để kiểm tra xem một số nguyên có phải là số hoàn hảo hay không. Đầu vào của hàm là một số nguyên n, và đầu ra của hàm là giá trị true nếu n là số hoàn hảo, ngược lại trả về false.

Trong hàm kiemTraSoHoanHao, ta sử dụng một vòng lặp để duyệt các ước của n, và tính tổng của các ước đó. Nếu tổng của các ước bằng với n, thì n là số hoàn hảo và ta trả về true. Nếu không, ta trả về false.

Trong hàm main, ta khai báo một số nguyên n là 28, và sau đó gọi hàm kiemTraSoHoanHao để kiểm tra xem n có phải là số hoàn hảo hay không. Nếu đúng, ta in ra màn hình thông báo cho biết n là số hoàn hảo, ngược lại in ra thông báo cho biết n không phải là số hoàn hảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *