Hàm XLOOKUP trong Excel

XLOOKUP là một hàm mới được giới thiệu trong Excel 365, được thiết kế để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ một phạm vi hoặc bảng dữ liệu. Nó là một phiên bản nâng cao của hàm VLOOKUP và HLOOKUP với nhiều tính năng mới và cải tiến.

Cấu trúc hàm XLOOKUP

Hàm XLOOKUP có cú pháp như sau:

XLOOKUP (giá trị_tìm_kiếm, phạm_vi_tìm_kiếm, phạm_vi_trả_về, giá_trị_mặc_định, kiểu_tìm_kiếm)

Trong đó:

  • Giá trị_tìm_kiếm: giá trị cần tìm trong phạm vi_tìm_kiếm.
  • Phạm_vi_tìm_kiếm: phạm vi chứa giá trị cần tìm.
  • Phạm_vi_trả_về: phạm vi chứa giá trị sẽ trả về.
  • Giá_trị_mặc_định: giá trị sẽ được trả về nếu không tìm thấy giá trị tìm kiếm. Đây là tùy chọn và có thể bỏ qua.
  • Kiểu_tìm_kiếm: cách tìm kiếm giá trị. Có thể là 0 hoặc 1. Nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Ví dụ về hàm XLOOKUP

Ta có bảng dữ liệu sau:

Mã SP Tên SP Giá SP
001 SP1 1000
002 SP2 2000
003 SP3 3000
004 SP4 4000

Giả sử ta muốn tìm giá sản phẩm có mã 002, ta sẽ sử dụng hàm XLOOKUP như sau:

=XLOOKUP(“002”, A2:A5, C2:C5)

Kết quả trả về sẽ là 2000.

Nếu giá trị tìm kiếm không tồn tại trong phạm vi, ta có thể sử dụng giá trị mặc định bằng cách thêm tham số thứ tư vào hàm:

=XLOOKUP(“005”, A2:A5, C2:C5, “Không tìm thấy”)

Kết quả trả về sẽ là “Không tìm thấy”.

So sánh với VLOOKUP và HLOOKUP

XLOOKUP cung cấp nhiều tính năng mới và cải tiến so với VLOOKUP và HLOOKUP. Một số điểm khác biệt quan trọng giữa XLOOKUP và VLOOKUP/HLOOKUP bao gồm:

  1. Tìm kiếm theo hướng bất kỳ: XLOOKUP cho phép tìm kiếm dữ liệu theo bất kỳ hướng nào (từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới và ngược lại). Trong khi đó, VLOOKUP chỉ có thể tìm kiếm dữ liệu theo hướng từ trái sang phải và HLOOKUP chỉ có thể tìm kiếm dữ liệu theo hướng từ trên xuống dưới.

  2. Tìm kiếm 2 chiều: XLOOKUP cho phép tìm kiếm dữ liệu trong một phạm vi bảng dữ liệu bất kỳ, trong khi VLOOKUP và HLOOKUP chỉ cho phép tìm kiếm dữ liệu trong một phạm vi cố định. Điều này giúp XLOOKUP trở nên linh hoạt hơn trong việc xử lý các bảng dữ liệu phức tạp.

  3. Tìm kiếm xấp xỉ: XLOOKUP cho phép tìm kiếm dữ liệu gần giá trị tìm kiếm nhất, thay vì chỉ tìm kiếm dữ liệu chính xác giống giá trị tìm kiếm. Điều này giúp cho XLOOKUP trở nên đáng tin cậy hơn trong trường hợp dữ liệu bị sai sót.

  4. Giá trị mặc định: XLOOKUP cho phép định nghĩa giá trị mặc định để trả về khi giá trị tìm kiếm không tồn tại trong phạm vi. Điều này giúp cho XLOOKUP trở nên linh hoạt hơn trong việc xử lý các bảng dữ liệu không đầy đủ.

  5. Tính năng INDEX: XLOOKUP kết hợp với hàm INDEX để trả về giá trị của bất kỳ cột nào trong bảng dữ liệu. Điều này giúp cho XLOOKUP trở nên mạnh mẽ hơn trong việc xử lý các bảng dữ liệu phức tạp.

Kết luận

XLOOKUP là một tính năng rất hữu ích trong Excel và nó có thể giúp cho việc xử lý bảng dữ liệu trở nên dễ dàng hơn đối với người dùng. So với VLOOKUP và HLOOKUP, XLOOKUP cung cấp nhiều tính năng mới và cải tiến, giúp cho việc tìm kiếm và truy xuất dữ liệu trở nên linh hoạt và đáng tin cậy hơn./.

One thought on “Hàm XLOOKUP trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *