Các câu lệnh rút gọn trong python

Python cung cấp nhiều cú pháp rút gọn (syntactic sugar) để làm cho mã nguồn ngắn gọn và dễ đọc hơn. Tuy nhiên, với nhiều người mới học ngôn ngữ này, việc đọc các cú pháp rút gọn sẽ làm bạn khó hiểu, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn một số câu lệnh rút gọn được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình Python.

Dưới đây là một số câu lệnh rút gọn phổ biến:

Rút gọn câu lệnh điều kiện (Ternary Operator)

# Sử dụng cú pháp thông thường
if x > 0:
  result = "Positive"
else:
  result = "Non-positive"

# Sử dụng cú pháp rút gọn
result = "Positive" if x > 0 else "Non-positive"

Rút gọn vòng lặp (List Comprehension)

Tạo list một cách nhanh chóng và ngắn gọn.

# Cách thông thường
squares = []
for x in range(10):
  squares.append(x**2)

# Rút gọn
squares = [x**2 for x in range(10)]

Rút gọn hàm lambda

Sử dụng hàm lambda để tạo hàm ngắn gọn mà không cần định nghĩa hàm đầy đủ.

# Cách thông thường
def add(x, y):
  return x + y

# Rút gọn
add = lambda x, y: x + y

Rút gọn unpacking

Giúp giảm độ dài của mã nguồn khi giải nén các giá trị từ tuple hoặc danh sách. Ví dụ dưới đây giúp bạn khai báo các biến a, b, c đơn giản chỉ trên 1 dòng:

# Cách thông thường
a = 1
b = 2
c = 3

# Rút gọn
a, b, c = 1, 2, 3

Rút gọn mở rộng danh sách (Extended Unpacking)

Sử dụng * để mở rộng danh sách.

# Cách thông thường
list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
combined_list = list1 + list2

# Rút gọn
combined_list = [*list1, *list2]

Rút gọn đa kết quả của hàm

Hàm có thể trả về nhiều giá trị.

# Cách thông thường
def get_values():
  return 1, 2, 3

result = get_values()
a = result[0]
b = result[1]
c = result[2]

# Rút gọn
a, b, c = get_values()

Rút gọn dùng with cho mở file

# Cách thông thường
with open("file.txt", "r") as file:
  content = file.read()

# Rút gọn
content = open("file.txt", "r").read()

Những cú pháp rút gọn này giúp làm cho mã nguồn Python trở nên ngắn gọn, dễ đọc, và thường giúp tăng hiệu suất viết mã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *