Các cách sử dụng jQuery để thao tác với các phần tử DOM trên trang web

Hướng dẫn jQuery từ cơ bản đến nâng cao

jQuery là một thư viện JavaScript mạnh mẽ cho phép thao tác với các phần tử DOM trên trang web một cách dễ dàng và hiệu quả. Sau đây là một số cách sử dụng jQuery để thao tác với các phần tử DOM trên trang web:

  1. Chọn các phần tử DOM:

Chúng ta có thể sử dụng các bộ lọc CSS hoặc các phương thức chọn phần tử của jQuery để chọn các phần tử DOM trên trang web.

// Chọn phần tử có id là "my-element"
var $myElement = $('#my-element');

// Chọn tất cả các phần tử li trong phần tử có id là "my-list"
var $listItems = $('#my-list li');

// Chọn tất cả các phần tử đầu tiên của mỗi phần tử ul trong trang web
var $firstItems = $('ul').find('li:first');

  1. Thay đổi nội dung của các phần tử DOM:

Chúng ta có thể sử dụng phương thức text() hoặc html() của jQuery để thay đổi nội dung của các phần tử DOM.

// Thay đổi nội dung của phần tử có id là "my-element"
$myElement.text('New content');

// Thay đổi nội dung của tất cả các phần tử li trong phần tử có id là "my-list"
$listItems.text('New item');

// Thay đổi nội dung của tất cả các phần tử đầu tiên của mỗi phần tử ul trong trang web
$firstItems.html('<strong>New content</strong>');

  1. Thay đổi thuộc tính của các phần tử DOM:

Chúng ta có thể sử dụng phương thức attr() hoặc prop() của jQuery để thay đổi thuộc tính của các phần tử DOM.

// Thay đổi thuộc tính "src" của phần tử có id là "my-image"
$('#my-image').attr('src', 'new-image.jpg');

// Thay đổi thuộc tính "disabled" của phần tử có id là "my-button"
$('#my-button').prop('disabled', true);

  1. Thay đổi lớp của các phần tử DOM:

Chúng ta có thể sử dụng phương thức addClass(), removeClass(), hoặc toggleClass() của jQuery để thay đổi lớp của các phần tử DOM.

// Thêm lớp "highlight" vào phần tử có id là "my-element"
$('#my-element').addClass('highlight');

// Xóa lớp "active" khỏi tất cả các phần tử a trong phần tử có id là "my-menu"
$('#my-menu a').removeClass('active');

// Xử lý sự kiện click trên phần tử li trong phần tử có id là "my-menu"
$('#my-menu li').click(function() {
$('#my-dropdown').toggleClass('open');
});
  1. Thay đổi kích thước và vị trí của các phần tử DOM:

Chúng ta có thể sử dụng phương thức width(), height(), css(), hoặc position() của jQuery để thay đổi kích thước và vị trí của các phần tử DOM.

// Thay đổi chiều rộng của phần tử có id là "my-element"
$('#my-element').width(200);

// Thay đổi độ cao của phần tử có id là "my-element"
$('#my-element').height(100);

// Thay đổi thuộc tính CSS "background-color" của phần tử có id là "my-element"
$('#my-element').css('background-color', 'red');

// Thay đổi vị trí tuyệt đối của phần tử có id là "my-element"
$('#my-element').css('position', 'absolute').css('left', '100px').css('top', '50px');

Trên đây là một số cách sử dụng jQuery để thao tác với các phần tử DOM trên trang web. jQuery còn có rất nhiều tính năng và phương thức khác để làm việc với các phần tử DOM, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu của jQuery để tìm hiểu thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *