Biểu diễn tổng các số Fibonaci

Gái xinh học lập trình

Bài toán – Biểu diễn tổng các số Fibonaci

Cho số tự nhiên N và dãy số Fibonaci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ….

Bạn hãy viết chư­ơng trình kiểm tra xem N có thể biểu diễn thành tổng của của các số Fibonaci khác nhau hay không? 

Thuật toán

Để giải bài toán này, chúng ta có thể sử dụng thuật toán đệ quy để tính toán các số trong dãy Fibonacci và đưa chúng vào một mảng. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng phương pháp quy hoạch động để tìm các tổng con của các số trong mảng này và kiểm tra xem có tồn tại một tổng con bằng N hay không.

Cài đặt bài toán với Python

def fib(n):
  """Tính toán số thứ n trong dãy Fibonacci."""
  if n < 2:
    return n
  return fib(n-1) + fib(n-2)

def can_sum_to_n(n):
  """Kiểm tra xem n có thể biểu diễn dưới dạng tổng của các số Fibonacci khác nhau hay không."""
  fib_numbers = []
  i = 0
  # Tính toán các số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng n và đưa chúng vào một mảng
  while True:
    fib_i = fib(i)
    if fib_i > n:
      break
    fib_numbers.append(fib_i)
    i += 1

  # Sử dụng phương pháp quy hoạch động để tìm các tổng con của các số trong mảng fib_numbers
  possible_sums = {0}
  for num in fib_numbers:
    new_sums = set()
    for s in possible_sums:
      new_sums.add(s + num)
    possible_sums |= new_sums

  # Kiểm tra xem có tồn tại một tổng con bằng n hay không
  return n in possible_sums and len(possible_sums) > 1

# Ví dụ sử dụng
print(can_sum_to_n(7)) # True (vì 7 = 5 + 2)
print(can_sum_to_n(10)) # True (vì 10 = 8 + 2)
print(can_sum_to_n(12)) # False (không có tổng con nào bằng 12)

Cài đặt bài toán với C++

#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>

using namespace std;

int fib(int n) {
  // Tính toán số thứ n trong dãy Fibonacci bằng thuật toán đệ quy
  if (n < 2) {
    return n;
  }
  return fib(n-1) + fib(n-2);
}

bool can_sum_to_n(int n) {
  vector<int> fib_numbers;
  int i = 0;
  // Tính toán các số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng n và đưa chúng vào một mảng
  while (true) {
    int fib_i = fib(i);
    if (fib_i > n) {
      break;
    }
    fib_numbers.push_back(fib_i);
    i++;
  }

  // Sử dụng phương pháp quy hoạch động để tìm các tổng con của các số trong mảng fib_numbers
  unordered_set<int> possible_sums = {0};
  for (int num : fib_numbers) {
    unordered_set<int> new_sums;
    for (int s : possible_sums) {
      new_sums.insert(s + num);
    }
    possible_sums.insert(new_sums.begin(), new_sums.end());
  }

  // Kiểm tra xem có tồn tại một tổng con bằng n hay không
  return possible_sums.count(n) && possible_sums.size() > 1;
}

int main() {
  // Ví dụ sử dụng
  cout << can_sum_to_n(7) << endl; // 1 (vì 7 = 5 + 2)
  cout << can_sum_to_n(10) << endl; // 1 (vì 10 = 8 + 2)
  cout << can_sum_to_n(12) << endl; // 0 (không có tổng con nào bằng 12)
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *