Bài toán Thay thế từ

Bài toán – Thay thế từ

Hai file  INPUT1.TXT và INPUT2.TXT được cho như sau: File INPUT1.TXT chứa một đoạn văn bản bất kì. File INPUT2.TXT chứa không quá 50 dòng, mỗi dòng gồm hai từ: từ đầu là từ đích và từ sau là từ nguồn. Hãy tìm trong file INPUT1.TXT tất cả các từ là từ đích và thay thế chúng bằng các từ nguồn tương ứng. Kết quả ghi vào file KQ.OUT (sẽ là một đoạn văn bản tương tự như trong file INPUT1.TXT nhưng đã được thay thế từ đích bởi từ nguồn).

Sample INPUT

 • File INPUT1.TXT chứa đoạn văn bản sau:

Nam moi sap den roi, ban co zui khong?

Chuc cac ban don mot cai Tet that vui ve va hanh phuc.

Chuc ban luon hoc gioi!

 • File INPUT2.TXT chứa các dòng sau:

ban   em

zui  vui

Sample OUTPUT

 • File KQ.OUT sẽ chứa đoạn văn bản sau:

Nam moi sap den roi, em co vui khong?

Chuc cac em don mot cai Tet that vui ve va hanh phuc.

Chuc em luon hoc gioi!

Cài đặt bài toán với Python

# Đọc nội dung của INPUT1.TXT và INPUT2.TXT vào trong chương trình
with open("INPUT1.TXT", "r") as input1_file:
  input1_text = input1_file.read()

with open("INPUT2.TXT", "r") as input2_file:
  input2_text = input2_file.read()

# Chuyển INPUT2.TXT thành một từ điển
dictionary = {}
for line in input2_text.split("\n"):
  if line.strip() != "":
    dest_word, source_word = line.split()
    dictionary[dest_word] = source_word

# Thay thế các từ đích bằng từ nguồn trong INPUT1.TXT
for dest_word, source_word in dictionary.items():
  input1_text = input1_text.replace(dest_word, source_word)

# Ghi kết quả vào file KQ.OUT
with open("KQ.OUT", "w") as output_file:
  output_file.write(input1_text)

Cài đặt bài toán với C++

# Đọc nội dung của INPUT1.TXT và INPUT2.TXT vào trong chương trình
with open("INPUT1.TXT", "r") as input1_file:
  input1_text = input1_file.read()

with open("INPUT2.TXT", "r") as input2_file:
  input2_text = input2_file.read()

# Chuyển INPUT2.TXT thành một từ điển
dictionary = {}
for line in input2_text.split("\n"):
  if line.strip() != "":
    dest_word, source_word = line.split()
    dictionary[dest_word] = source_word

# Thay thế các từ đích bằng từ nguồn trong INPUT1.TXT
for dest_word, source_word in dictionary.items():
  input1_text = input1_text.replace(dest_word, source_word)

# Ghi kết quả vào file KQ.OUT
with open("KQ.OUT", "w") as output_file:
  output_file.write(input1_text)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *