30 bài tập từ cơ bản đến nâng cao về xâu ký tự trong Python

Các bài tập về xâu ký tự trong Python có ý nghĩa quan trọng vì xâu ký tự là một trong những cấu trúc dữ liệu quan trọng và phổ biến trong lập trình. Việc nắm vững các kỹ năng và kĩ thuật xử lý xâu ký tự sẽ giúp cho các lập trình viên có thể xử lý các bài toán liên quan đến xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm thông tin, thao tác với cơ sở dữ liệu, và nhiều hơn nữa.

Các bài tập về xâu ký tự cũng giúp cho các lập trình viên có thể rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích vấn đề, thiết kế thuật toán, lập trình ứng dụng thực tế, và cải thiện khả năng giải quyết các vấn đề trong lập trình.

Bên cạnh đó, các bài tập về xâu ký tự trong Python cũng giúp cho người học hiểu rõ hơn về cú pháp và kỹ năng lập trình trong Python, bao gồm cả việc sử dụng các hàm và phương thức xử lý xâu ký tự có sẵn trong Python.

Dưới đây là 30 bài tập từ cơ bản đến nâng cao về xâu ký tự trong Python:

 1. Viết chương trình Python để in ra tất cả các ký tự trong một xâu ký tự.
 2. Viết chương trình Python để đảo ngược một xâu ký tự.
 3. Viết chương trình Python để tìm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong một xâu ký tự.
 4. Viết chương trình Python để kiểm tra xem một xâu ký tự có phải là một palindrome hay không.
 5. Viết chương trình Python để loại bỏ các ký tự trùng lặp trong một xâu ký tự.
 6. Viết chương trình Python để chuyển đổi các ký tự viết hoa thành viết thường và ngược lại trong một xâu ký tự.
 7. Viết chương trình Python để tìm độ dài của một xâu ký tự.
 8. Viết chương trình Python để sắp xếp các ký tự trong một xâu ký tự theo thứ tự tăng dần.
 9. Viết chương trình Python để xóa các khoảng trắng đầu và cuối của một xâu ký tự.
 10. Viết chương trình Python để tìm xâu con dài nhất không chứa các ký tự trùng lặp trong một xâu ký tự.
 11. Viết chương trình Python để kiểm tra xem một xâu ký tự có bắt đầu bằng một chuỗi con cho trước hay không.
 12. Viết chương trình Python để kiểm tra xem một xâu ký tự có kết thúc bằng một chuỗi con cho trước hay không.
 13. Viết chương trình Python để tìm tất cả các xâu con của một xâu ký tự.
 14. Viết chương trình Python để in ra tất cả các xâu con liên tiếp của một xâu ký tự.
 15. Viết chương trình Python để tìm ký tự xuất hiện nhiều lần nhất trong một xâu ký tự.
 16. Viết chương trình Python để tìm ký tự xuất hiện ít nhất trong một xâu ký tự.
 17. Viết chương trình Python để tách một xâu ký tự thành các từ riêng biệt và in ra các từ đó trên các dòng khác nhau.
 18. Viết chương trình Python để tìm xâu con có độ dài lớn nhất và không chứa các ký tự lặp lại trong một xâu ký tự.
 19. Viết chương trình Python để tìm số lượng từ trong một xâu ký tự.
 20. Viết chương trình Python để kiểm tra xem một xâu ký tự có phải là một đảo ngược của xâu ký tự khác hay không.
 21. Viết chương trình Python để tạo một xâu ký tự mới bằng cách thay thế các ký tự trong một xâu ký tự bằng các ký tự khác.
 22. Viết chương trình Python để tìm xâu con có tổng giá trị các ký tự lớn nhất trong một xâu ký tự.
 23. Viết chương trình Python để tìm xâu con có tổng giá trị các ký tự nhỏ nhất trong một xâu ký tự.
 24. Viết chương trình Python để tìm tất cả các xâu con của một xâu ký tự có độ dài lớn hơn hoặc bằng một giá trị cho trước.
 25. Viết chương trình Python để tìm xâu con dài nhất chứa tất cả các ký tự trong một xâu ký tự.
 26. Viết chương trình Python để tìm tất cả các xâu con khác nhau của một xâu ký tự.
 27. Viết chương trình Python để tìm tất cả các xâu con lặp lại của một xâu ký tự.
 28. Viết chương trình Python để chuyển đổi một xâu ký tự thành mã ASCII và ngược lại.
 29. Viết chương trình Python để sắp xếp một danh sách các xâu ký tự theo độ dài của chúng.
 30. Viết chương trình Python để đếm số lượng ký tự số, ký tự chữ cái in hoa, ký tự chữ cái thường và các ký tự đặc biệt trong một xâu ký tự.

3 thoughts on “30 bài tập từ cơ bản đến nâng cao về xâu ký tự trong Python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *