Video này sẽ hướng dẫn sử dụng OpenFile để Import dữ liệu Excel vào CSDL Sql Server, tạo bộ cài đặt phần mềm và giới thiệu Demo của phần mềm quản lý điểm hoàn chỉnh khi cài đặt.