Vòng lặp trong C++

Lập trình C++

Gồm 3 loại vòng lặp: for, while và do… while

1. Vòng lặp for

Cú pháp: 

for (bien; dieu_kien; tang_giam) 
{ 
   cac_lenh; 
}

2. Vòng lặp while: Thực hiện lặp đi lặp lại một lệnh mục tiêu đến khi nào điều kiện đã cho còn là đúng.

Cú pháp: 

 while(dieu_kien) 
{ 
  cac_lenh; 
}

3. Vòng lặp do… while: Tương tự  vòng lặp while, khác ở chỗ nó sẽ kiểm tra điều kiện ở  cuối vòng lặp. Đảm bảo vòng lặp được thực hiện ít nhất 1 lần.

Cú pháp:

do {
  cac_lenh;
}
while(dieu_kien);

Ví dụ đơn giản về 3 loại vòng lặp:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i;
  for (i=1; i <= 10; i++) {
   cout << i << " ";
  }
  i = 1; cout << endl;
  while(i <= 10) {
   cout << i << " ";
   i++;
  }
  i = 1; cout << endl;
  do {
   cout << i << " ";
   i++;
  }
  while(i <= 10);
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *