Mảng trong C++

Lập trình C++

Mảng là một loại cấu trúc dữ liệu, nó lưu trữ một tập hợp tuần tự các phần tử cùng kiểu với độ dài cố định. Mảng thường được sử dụng để lưu trữ tập hợp dữ liệu, nhưng nó cũng hữu dụng khi dùng để lưu trữ một tập hợp biến có cùng kiểu.

– Khai báo mảng: Kiểu Tên mảng [Kích thước mảng]

– Ví dụ: Hiển thị dãy số chẵn, dãy số lẻ

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("CHANLE.INP","r",stdin);
  freopen("CHANLE.OUT","w",stdout);
  int n; int a[1000];
  cin >> n;
  for (int i=0;i<n;i++) {
    cin >> a[i];
  }
  // Day so chan:
  for (int i=0;i<n;i++) {
    if (a[i] % 2 == 0) cout << a[i] << " ";
  }
  cout << endl;
  // Day so le:
  for (int i=0;i<n;i++) {
    if (a[i] % 2 != 0) cout << a[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *