Cấu trúc điều kiện trong C++

Lập trình C++

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác, trong C++ chúng ta có thể sử dụng một trong 3 cấu trúc: if, if… else hoặc if… else if… else. hay cấu trúc swich … case.

Xét một ví dụ về giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("PTBN.INP","r",stdin);
  freopen("PTBN.OUT","w",stdout);
  float a, b;
  cin >> a >> b;
  if (a == 0) {
    if (b == 0) {
      cout << "PT co vo so nghiem";
    }
    else {
      cout << "PT vo nghiem";
    }
  }
  else {
    cout << "x = " << -b/a;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *