Truy vấn CSDL, hiển thị kết quả lên trình duyệt

138

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với lệnh SELECT ở mức căn bản nhất, nghĩa là chỉ SELECT data ở một bảng duy nhất chữ không có liên kết giữa nhiều bảng. Đồng thời, chúng ta sẽ nghiên cứu cách hiển thị kết quả lên trình duyệt website – qua bài học này các bạn có thể nhìn rõ ràng hơn về công việc lập trình web.