Tính trung bình cộng của 3 số nguyên liên tiếp

Lập trình C++

Bài toán: Nhập số n nguyên dương (n <= 232). Tính S = n(n+1)(n+2) / 3

Ví dụ:

TS.INP

TS.OUT

7

168

Vì trong 3 số nguyên liên tiếp chắc chắn sẽ có một số chia hết cho 3. Chính vì vậy ở đây, chúng ta khai báo kết quả cũng là một số nguyên. Vì là số nguyên lớn nên ta sử dụng int64_t. Tham khảo code dưới đây:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TS.INP","r",stdin);
  freopen("TS.OUT","w",stdout);
  int64_t n;
  cin >> n;
  int64_t s = n*(n+1)*(n+2) / 3;
  cout << s;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *