Đổi thời gian ra giờ, phút, giây trong C++

Lập trình C++

Bài toán: Nhập số thời gian là T (giây). Người ta đổi T thành a giờ, b phút, c giây.
Hãy tìm a, b, c. Ví dụ:

TIME.INP

TIME.OUT

6695

1:51:35

Xem bài giảng trực tuyến

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TIME.INP","r",stdin);
  freopen("TIME.OUT","w",stdout);
  int t;
  cin >> t;
  int a = t / 3600;
  t %= 3600;
  int b = t / 60;
  int c = t % 60;
  cout << a << ":" << b << ":" << c;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *