Tính tổng các chữ số của số nguyên có 2 chữ số với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Nhập số nguyên dương a là số có hai chữ số. Tính tổng các chữ số của a.
Dữ liệu: Vào từ tệp ‘PERM.INP’ gồm số nguyên dương a là số có hai chữ số.
Kết quả: Ghi ra tệp ‘PERM.OUT’ tổng các chữ số của a.

PERM.INP PERM.OUT
23 5

Code tham khảo:

program TongChuSo;
var
n, res: longint;
const
fi = 'PERM.INP';
fo = 'PERM.OUT';
begin
assign(input,fi); reset(input);
assign(output,fo); rewrite(output);
readln(n);
while n <> 0 do
begin
res := res + n mod 10;
n := n div 10;
end;
write(res);
close(input); close(output);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *