Tính diện tích hình chữ nhật với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Cho a, b nguyên dương. Hãy tính diện tích hình chữ nhật có cạnh a, b.
Ví dụ: a = 2, b = 3; Kết quả: 6
Dữ liệu: Vào từ tệp ‘RECT.INP’ gồm số nguyên dương a, b (a, b ≤ 109).
Kết quả: Ghi ra tệp ‘RECT.OUTdiện tích hình chữ nhật tính được.

RECT.INP RECT.OUT
2 3 6

Code tham khảo:

program HInh_Chu_Nhat;
var
a, b: int64;
res: int64;
const
fi = 'RECT.INP';
fo = 'RECT.OUT';
begin
assign(input,fi); reset(input);
assign(output,fo); rewrite(output);
readln(a, b);
res := a*b;
writeln(res);
close(input); close(output);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *