Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương n chữ số (Pascal)

Lập trình Pascal

Bài toán. Tính tổng các chữ số của số nguyên dương N (N ≤ 1018).
Ví dụ: N = 214
Kết quả: 7.

Code tham khảo:

program tongChuSo;
var
n, res: int64;
const
fi = 'PERM.INP';
fo = 'PERM.OUT';
begin
assign(input,fi); reset(input);
assign(output,fo); rewrite(output);
readln(n);
while n <> 0 do
begin
res := res + n mod 10;
n := n div 10;
end;
writeln(res);
close(input); close(output);
end

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *