Tính n! trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình tính n! với n! được định nghĩa như sau:

          n! = 1 với n = 0

          n! = 1.2.3…n (Tích của n số từ 1 đến n).

Yêu cầu: Sử dụng vòng lặp với số lần chưa biết trước.

Thuật toán:

– Có thể viết lại: n! = n.(n-1)… 3.2.1.

– Lặp gt = gt*n; n = n-1 với điều kiện n>0.

code tham khảo:

Program giaiThua;
uses crt;
var n, gt:longint;
begin
   clrscr;
   Repeat
   write('Nhap so n: ');readln(n);
   until n>0;
   gt:=1;
   while n>0 do
   begin
   gt:=gt*n;
   n:=n-1;
   end;
   writeln('Giai thua cua n la: ',gt);
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *