Tính giai thừa kép n!! trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình tính n!! (giai thừa kép) với n!! được định nghĩa như sau:

          n!! = 1 với n = 0

          n!! = 1.3.5..n với n lẻ.

          n!! = 2.4.6..n với n chẵn.

Thuật toán

– Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2. Hai số lẻ liên tiếp cũng vậy.

– Thực hiện tính như giai thừa đơn nhưng với bước nhảy là 2.

Code tham khảo:

Program giaiThuaKep;
uses crt;
var n,gt:longint;
begin
  Repeat
  write('Nhap so n: ');readln(n);
  until n>0;
  gt:=1;
  while n>0 do
    begin
     gt:=gt*n;
     n:=n-2;
    end;
  write('Giai thua la: ',gt);
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *