Dãy số nguyên tố nhỏ hơn n trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình in ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n?

Thuật toán:

          – Cho i chạy từ 2 đến n.

          – Xét  i. Nếu nó là số nguyên tố thì in nó ra.

Code tham khảo:

Program dayNguyenTo;
uses crt;
var n, i, j: integer;
  ok: boolean;
begin
  clrscr;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i := 2 to n do
  begin
  ok:=true;
  for j:= 2 to i - 1 do if i mod j = 0 then 
  ok :=false;
  if ok then write(i,';')
  end;
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *