Chương trình tính tổng nhiều số với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép tính tổng của nhiều số (Chưa biết bao nhiêu số). Nhập số 0 để kết thúc quá trình nhập.

Program tinhTong;
uses crt;
var i: byte;
  so, tong: real;
begin
   write('NHAP CAC SO - NHAP 0 DE NGUNG ');
   readln;
   repeat
    clrscr;
    write('Nhap so thu ',i,': ');
    readln(so); tong:=tong+so; i:=i+1;
   until so=0;
   write('Tong la: ',tong:6:1);
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *