Chương trình tính tổng nhiều số với Pascal

86
Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép tính tổng của nhiều số (Chưa biết bao nhiêu số). Nhập số 0 để kết thúc quá trình nhập.

Program tinhTong;
uses crt;
var i: byte;
  so, tong: real;
begin
   write('NHAP CAC SO - NHAP 0 DE NGUNG ');
   readln;
   repeat
    clrscr;
    write('Nhap so thu ',i,': ');
    readln(so); tong:=tong+so; i:=i+1;
   until so=0;
   write('Tong la: ',tong:6:1);
   readln
end.