Chèn thêm phần tử vào dãy số với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép nhập một dãy gồm n số nguyên. Nhập thêm một số và chèn thêm vào dãy sau phần tử k.

Thuật toán:

– Dời các phần tử từ vị trí k về sau một bước.

– Nhập giá trị cần chèn vào vị trí k.

Code tham khảo:

Program chenPhanTu;
uses crt;
var M: array[1..100] of integer;
  i,n,k:integer;
begin
   clrscr;
   write('Nhap : ');readln(n);
   for i:=1 to n do
   begin
     write('M[',i,']='); readln(M[i]);
   end;
   write('Vi tri chen: ');readln(k);
   for i:=n+1 downto k+1 do M[i]:=M[i-1];
   write('Nhap so can chen: '); readln(M[k]);
   for i:=1 to n+1 do write(M[i],', ');
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *