Tìm các số nguyên tố nằm trên đoạn [m, n]

Lập trình C++

Nhập m, n. Tìm các số nguyên tố nằm trên đoạn [m, n]. Ví dụ: 

NGUYENTO.INP

NGUYENTO.OUT

5 20

7 11 13 17 19

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int nguyenTo(int n) {
  if (n < 2) return 0;
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) return 0;
  }
  return 1;
}
int main() {
  freopen("NGUYENTO.INP","r",stdin);
  freopen("NGUYENTO.OUT","w",stdout);
  int m, n;
  cin >> m >> n;
  for (int i = m; i <= n; i++) {
    if(nguyenTo(i)) {
      cout << i << " ";
    }
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *