Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

Lập trình C++

Bài toán. Nhập số nguyên dương n. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. Ví dụ: 

NGUYENTO.INP

NGUYENTO.OUT

9

11

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int nguyenTo(int n) {
  if (n < 2) return 0;
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) return 0;
  }
  return 1;
}
int main() {
  freopen("NGUYENTO.INP","r",stdin);
  freopen("NGUYENTO.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int x = n + 1;
  while (!nguyenTo(x)) x++;
  cout << x;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *