Đếm số cặp (a, b) đôi một khác nhau sao cho a + b = n

Lập trình C++

Bài 14. Nhập số nguyên dương n. Đếm số cặp (a, b) đôi một khác nhau sao cho a + b = n. Ví dụ: 

CAPSO.INP

CAPSO.OUT

10

1 9

2 8

3 7

4 6

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("CAPSO.INP","r",stdin);
  freopen("CAPSO.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i < n-1; i++) {
    for (int j = i+1; j < n; j++) {
      if (i + j == n)
        cout << i << " " << j << endl;
    }
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *