Tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên có 3 chữ số

Lập trình C++

Bài 11. Tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên có 3 chữ số. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

486

8

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("MAX.INP","r",stdin);
  freopen("MAX.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int a = n % 10;
  n /= 10;
  int b = n % 10;
  n /= 10;
  int c = n;
  int max = a;
  if(max < b) max = b;
  if(max < c) max = c;
  cout << max;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *