Số nguyên tố trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình xét xem một số n có phải là số nguyên tố không?

Thuật toán

– Nếu n không chia hết mọi số i có giá trị từ 2 đến n – 1  thì n là số nguyên tố.

– Sử dụng biến ok có kiểu boolean và có giá trị ban đầu là true.

– Cho biến i chạy từ 2 đến n – 1. Xét n mod i. Nếu bằng 0 thì gán ok = false. Ngược lại vẫn để nguyên ok.

code tham khảo:

Program soNguyenTo;
uses crt;
var n, i: integer;
    ok: boolean;
begin
   ok:=true;
   write('Nhap n: ');readln(n);
   for i:= 2 to n - 1 do if n mod i = 0 then 
   ok :=false;
   if ok then write(n,' la so nguyen to')
   else write(n, ' khong la so nguyen to');
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *