Bảng cửu chương trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Lần lượt in ra màn hình các bảng cửu chương từ 2 đến 9.

Thuật toán:

          – Cho biến i chạy từ 2 đến 9

          – In bảng cửu chương i.

Code tham khảo:

Program bangCuuChuong;
uses crt;
var i,j : integer;
begin
  clrscr;
  for i:= 2 to 9 do
  Begin
     Writeln('Bang cuu chuong ',i);
     For j := 1 to 9 do writeln(i,' x ', j, ' = ', j*i);
  end;
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *