Tính tổng dãy số lẻ với Python

Lập trình Python

Bài toán. Cho số nguyên dương n. Tính tổng 1 + 3 + 5 +… + (2n-1) . Ví dụ: 

TONG.INP

TONG.OUT

50

2500

Code tham khảo:

fin = open("TONG.INP","r")
fout = open("TONG.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
tong = 0
for i in range(1, 2*n):
    if i % 2 != 0:
        tong += i
fout.write(str(tong))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *