Tách riêng các số trong xâu ký tự

Lập trình C++

Bài toán. Tách riêng các số trong xâu. Ví dụ:

TACH.INP

TACH.OUT

dggfdgf15đff24gfhh57uy

15 24 57

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
string s;
int main() {
  freopen("TACH.INP","r",stdin);
  freopen("TACH.OUT","w",stdout);
  getline(cin, s);
  string p = "";
  for(int i = 0; i < s.length(); i++)
    if(s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
      p = p + s[i];
  else
    if(p != "") {
      int pp = stoi(p);
      cout << pp << " ";
      p="";
    }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *