Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các hàm tính toán trong JavaScript. Đặc biệt là cách lấy dữ liệu từ TextBox và xử lý các dữ liệu này.