javaScript: Bài 4. Xây dựng đồng hồ đếm ngược bằng cách sử dụng setTimeout

Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm setTimeout để xây dựng đồng hồ đếm ngược. Ở đây, chúng ta cần sử dụng một thuật toán quen thuộc trong lập trình là thuật toán đệ quy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *