Trong bài giảng này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm setTimeout để xây dựng đồng hồ đếm ngược. Ở đây, chúng ta cần sử dụng một thuật toán quen thuộc trong lập trình là thuật toán đệ quy.